Drejtoria për prokurim

1. Drejtoria për prokurim është përgjegjëse për:
a. Sigurimin dhe zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të prokurimit në përputhshmëri me ligjin dhe me rregullat e prokurimit publik si dhe rregullat për menaxhimin e financave publike;
b. Inicimin dhe kryerjen e procedurës së furnizimit dhe të aktivitetit që rezulton me kontratë të prokurimit për nevojat e Kuvendit;
c. Hartimin e propozim planit vjetor të prokurimeve, sipas kërkesave të njësive organizative;
d. Koordinimin e aktiviteteve të prokurimit me Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) dhe Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP);
e. Nënshkrimin e kontratave të prokurimit sipas ligjit;
f. Përcjelljen e zbatimit të kontratave të operatorëve ekonomik.

2. Drejtoria për Prokurim përbëhet nga:
a. Njësia për Prokurim;
b. Njësia për Kontrata.

Tel: 038 212 898, 038 200 10 430

Email: xhemail.halili@assembly-kosova.org