Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Mërkure, 07.03.2018 09:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtura me dt. 20.02.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin nr. 05/L-080, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, me amendamente të Komisionit funksional për Mbikëqyrjene e Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 20.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të Komisionit të mbajtura me datë; 19.1.2018 dhe 7.2.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-015 mbi masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
5. Inicimi i Komisionit për nismën legjislative për plotësim dhe ndryshim të Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës;
6. Formimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;
7. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 30.01.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 18.12.2017;
3. Miratimi i raportit të punës së komisionit për sesionin vjeshtor 2017;
4. Shqyrtimi i Draft-Planit dhe Programit të punës së komisionit për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 19.01.2018 12:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-0005 për Tatimin në Pronën e Paluejtshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Finanaca;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285