Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Enjte, 15.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projekt kodit Penal i Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-087 per kompetencat e zgjerura per konfiskimin e pasurise dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-085 per Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-92 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 061264/L-007 per ndryshimin dhe plotsimin e Ligjit nr.2004/32 per familjen i Kosoves të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit pa amandamenteve;
8. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 24.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zot. Shyqiri Bytyqi, ministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, lidhur me çështjen e regjistrimit të pjesëtarëve të komunitetit shumicë për vendet e rezervuara të studentëve të komunitetit joshumicë dhe vendeve të rezervuara në Qendrën e Studentëve, për vitin akademik 2018/2019;
3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura më: 27.07.2018;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L- 007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L007 për procedurën jokontestiomore, me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
7. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 10.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më: 18.09.2018;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;

5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-054 për Gjykatat, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;

6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;

7. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 18.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më: 11.07 dhe 31.07.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 31.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më: 20.06.2018 dhe 4.07.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publikë, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285