Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

Evidenca e Ligjeve (PDF)U publikua: 28.04.2017

Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

05/L-127Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin 04/L-246

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-134Shpalo (PDF)

Ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-150Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qëndrore të Republikë së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-012-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017
05/L-130Shpalo (PDF)

Ligji për shërbime

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-013-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017
05/L-095Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e drejtësisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.01.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2017, Datë 03.02.2017

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.02.2017