Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

E Mërkure, 19.04.2017 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë: 22.03.2017 dhe 28.03.2017;
3. Rishqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për tremujorin e dytë të vitit 2017;
4. Caktimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjit për financat e Pushtetit Lokal, në bazë të planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, si komision funksional;
6. Të ndryshme.