Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 07.03.2018 09:30 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtura me dt. 20.02.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin nr. 05/L-080, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, me amendamente të Komisionit funksional për Mbikëqyrjene e Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali