Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 30.03.2017 10:00
  D n e v n i R e d


  1. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-137 o ratifikaciji Sporazuma u vezi osnivanja Fonda Zapadnog Balkana,

  2. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-149 o ratifikaciji Sporazuma za osnivanje Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije,

  3. Razmatranje N/zakona br. 05/L-151 o ratifikaciji Sporazuma o saradnji Kosovo-Albanija, za razmenu i/ili podelu regulatorne rezerve između Regulatora Prenosnog Sistema OPS D.D. i Operatora sistema prenosa i tržišta -KOSTT D.D,


  4. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-157 o ratifikaciju Sporazuma finansiranja Projekta o sigurnosti vode i zaštita kanala, potpisan između Vlade Republike Kosova i Međunarodne asociacija za razvoj,

  5. Prvo razmatranje N/zakona o socijalnim preduzećima,
  6. Prvo razmatranje N/zakona br. 05/L-074 o visokom obrazovanju u Republici Kosova,
  7. Prvo razmatranje N/zakona br. 05/L-138 o Memorijalnom kompleksu "Adem Jashari" u Prekazu,

  8. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-142 o zaštiti od zračenja i nuklearne sigurnosti,

  9. Glasanje o N/zakona br. 05/L-128 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-163 o rudnicima i mineralima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L158,

  10. Drugo razmatranje N/zakona br.05/L-129 o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija,
  11. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-134 o legalizaciji i predaju kratkog i lakog oružja, municije i eksplozivnih sredstava,

  12. Drugo razmatranje N/zakona br. 05/L-091 o zaštiti od buke,

  13. Drugo razmatranje N/zakona br.05/L-127 o dopuni Zakona br. 04/L-033 o Specijalizovanoj komori Vrhovnog suda Kosova u vezi pitanja Kosovske agencije za Privatizaciju,

  14. Glasanje Predloga- rezolucije, u vezi hapšenja aktivista Pokreta "Vetëvendosje",

  15. Formiranje Ad -hoc komisije za izbor jednog (1) člana Borda RTK-a,

  16 Izbor jednog (1) člana Sudskog saveta Kosova iz redova srpske zajednice.

  ZapisnikTranskript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 2
  Tačka 3
  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 7