Transkripti

  Plenarna sednica

  Utorak, 11.04.2017 10:00
  D n e v n i  R e d

  1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

  4. Glasanje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudnicima i mineralima,

  5. Glasanje predloga Rezolucije u vezi hapšenja aktivista Pokreta “Vetëvendosje”,

  6. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija,

  7. Razmatranje predloga Programa rada Skupštine Republike Kosova za 2017 godinu,

  8. Prvo razmatranje N/zakona o osposobljavanju, profesionalnom ponovnom osposobljavanju lica sa severnog dela Mitrovice,

  9. Drugo razmatranje N/zakona br. 05/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-139 o izvršnom postupku,

  10. Drugo razmatranje N/zakona br. 05/L-132 o vozilima,

  11. Razmatranje Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji-pridruživanju za period 2017-2021,

  12. Razmatranje preporuke Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije u vezi predloga-odluke br. 20/2017, od 10 marta 2017, Narodnog advokata za izbor pet (5) zamenika Narodnog advokata,

  13. Razmatranje izveštaja Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju u vezi sprovođenja Zakona br. 03/L-178 o klasifikaciji informacija i proveri sigurnosti.

  14. Razmatranje Izveštaja Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport, u vezi nadzora sprovođenja Zakona br. 03/L-145 o osnaživanju i učću omladine,

  15. Izbor jednog (1) člana Nezavisne Komisije za medije.

   

   


  ZapisnikTranskript