Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 13.09.2018 10:00
  Dnevni red

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

  4. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

  5. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/ L-010 o javnom beležniku,

  6. Glasanje Predlog - rezolucije sa parlamentarne debate o dijalogu sa Srbijom,

  7. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-090 o ratifikaciji Finansijskog sporazuma za IPA 2017, prvi deo, između Kosova i Evropske unije,

  8. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-094 o ratifikaciji Sporazuma između Kosova i Evropske unije o učešću Kosova u program „Evropa za građane",

  9. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-095 o ratifikaciji Sporazuma između Evropske unije i Kosova o učešću Kosova u "ERASMUS +" Program unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport,

  10. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-064 o vozačkoj dozvoli,

  11. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,

  12. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-068 o izmeni i dopuni Zakona br. 2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-120,

  13. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-069 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja,

  14. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-179 o drumskom transportu,

  15. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-183 o drumskom transportu opasne robe,

  16. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka,

  17. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-065 o razmatranju i proveri neopravdane imovine,

  18. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-092 o davanju na korišćenje i razmenu neokretne imovine opštine,

  19. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,

  20. Drugo razmatranje Nacrta zakonika br. 06/L-006 o pravdi maloletnika,

  21. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-059 o memorijalnom kompleksu "Adem Jashari" u Prekazu,

  22. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-035 o hidrometeorološkoj delatnosti,

  23. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-038 o poštanskim uslugama,

  24. Drugo razmetanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

  25. Drugo razmatranje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

  26. Razmatranje Godišnjeg izveštaja regulativnog autoriteta za vode za 2017,

  27. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o performansi Nacionalne kancelarije za reviziju za 2017,

  28. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2017,

  29. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Fonda za penzijsku štednju Kosova za 2017,

  30. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Radio - televizije Kosova za 2017,

  31. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta za železnice za 2017,

  32. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne Banke Republike Kosovo za 2017,

  33. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Autoriteta za civilnu avijaciju za 2017,

  34. Predlog - rezolucija poslanice Donika Kadaj - Bujupi, uz podršku sedam (7) poslanika PG - AAK u vezi pitanja liberalizacije viza, pre dijaloga,

  35. Predlog - odluka Komisije za budžet i financije za određivanje plate predsedavajućeg i članova Komisije za državnu pomoć,

  36. Predlog parlamentarnih grupa AAK i NISMA za zamenu članova pri parlamentarnim komisijama,

  37. Izbor tri (3) člana Odbora Radio televizije Kosova,

  38. Formiranje Komisije Ad-hoc za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora RTK-a iz albanske zajednice,

  39. Predlog za zamenu dva (2) člana Parlamentarne istražne Komisije u vezi troškova za lobiranje od strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosova,

  40. Parlamentarna debata, na zahtev poslanice Donika Kadaj-Bujupi, uz podršku sedam (7) poslanika PG - AAK u vezi dečijih dodataka.

  Transkript