Kuvendi i Republikës së Kosovës

Aktivitetet e transparencës së Kuvendit

Forumi themeloj Grupin Punues për shqyrtimin dhe përmirësimin e Kodit të Sjelljes në Kuvend

Forumi caktoj pesë deputet në grupin punues (Selvije Halimi dhe Doruntina Maloku, anëtaret e Komisionit për Legjislacion Shqipe Pantina, Teuta Haxhiu dhe Valdete Bajrami, dhe tre përfaqësues që OJQ-ve aktive në fushën kundër korrupsionit; KDI,Çohu dhe Democracy +.

Forumi themeloj Grupin Punues për shqyrtimin dhe përmirësimin e Kodit të Sjelljes në Kuvend

Forumi caktoj pesë deputet në grupin punues (Selvije Halimi dhe Doruntina Maloku, anëtaret e Komisionit për Legjislacion Shqipe Pantina, Teuta Haxhiu dhe Valdete Bajrami, dhe tre përfaqësues që OJQ-ve aktive në fushën kundër korrupsionit; KDI,Çohu dhe Democracy +.

Forumi themeloj Grupin Punues për shqyrtimin dhe përmirësimin e Kodit të Sjelljes në Kuvend

Forumi caktoj pesë deputet në grupin punues (Selvije Halimi dhe Doruntina Maloku, anëtaret e Komisionit për Legjislacion Shqipe Pantina, Teuta Haxhiu dhe Valdete Bajrami, dhe tre përfaqësues që OJQ-ve aktive në fushën kundër korrupsionit; KDI,Çohu dhe Democracy +.

Forumi për Transparencë identifikoj çështjet parësore për të punuar në 2017-tën

Me 3 Nëntorë, gjatë një sesioni për planifikim strategjik anëtarët e Forumit vendosën të fokusohen në katër aktivitete kryesore që do të kontribojnë të rrit bashkëpunimin, transparencën, komunikimin, dhe efikasitetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës ndaj palëve të interesuara

Forumi për Transparencë identifikoj çështjet parësore për të punuar në 2017-tën

Me 3 Nëntorë, gjatë një sesioni për planifikim strategjik anëtarët e Forumit vendosën të fokusohen në katër aktivitete kryesore që do të kontribojnë të rrit bashkëpunimin, transparencën, komunikimin, dhe efikasitetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës ndaj palëve të interesuara