Kuvendi i Republikës së Kosovës

Aktivitetet e transparencës së Kuvendit

Kuvendi i Kosovës lansoj transmetimin e Seancave Plenare Live në web

Pas miratimit të Planit të Veprimit për Transparencë Parlamentare, gjatë javës së parë të tetorit, Kuvendi i Kosovës lansoi transmetimin e seancave plenare live në web, që do të lehtësoj qasjen në informacionet parlamentare.

Forumi lansoi Planin e Veprimit për nje Kuvend të hapur dhe transparent në Diten Ndërkombëtare të Demokracisë

Me 15 shtatorë, si traditë, me qëllim të nxitjes për dialog dhe komunikim mes deputetëve, shoqërisë civile dhe qytetarëve, Kuvendi organizoj disa aktivitete për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë

Forumi për Transparencë Parlamentare organizon ditët e diasporës

Me 21-22 korrik, Kuvendi i Kosovës hapi dyert dhe ftoj diasporën që të vizitoj Kuvendin, në mënyrë që të ju ofroj atyre mundesinë  të jenë sa më afër me institucionet e tyre, të njihen me legjislaturën dhe të krijojnë një mekanizëm formal të komunikimit

Punëtoria e Grupit Punues për hartimin e Planit të Veprimit për Transparencën Parlamentare

Prej 4 deri me 6 prill, NDI ka organizuar një punëtori dy ditore me anëtaret e Grupit Punues për transparencë parlamentare, që është mbajtur në Durrës, Shqipëri.

Kuvendi miraton rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike

Me 24 mars, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit miratoi rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike, e cila përcakton përgjegjësitë e stafit të kuvendit për të postuar dokumentet publike në faqen zyrtare të Kuvendit.