Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Fushëveprimi dhe kompetencat e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike janë të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e premte, 10:00 29 Maj 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Vlora Limani-Hajnuni, Sejdi Hoxha, Eman Rrahmani, Enver Haliti, Arta Bajralija dhe Verica Ceraniq. Stafi mbështetës i komisionit: Mehmet Simnica.

Munguan: Endrit Shala dhe Besa Gaxherri.

Të ftuar: Besnik Osmani, Ilir Salihu dhe Qendresa Mulaj nga ZKA. Pjesëmarrësit tjerë: Violeta Smajlaj nga ZKA, Evetar Zeqiri nga OSBE, Arianit Behrami dhe Dorentina Murturi nga Kuvendi i Kosovës.

Rendi i ditës
e premte, 10:00 13 Mars 2020
Salla N204

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Endrit Shala, Vlora Limani-Hajnuni, Sejdi Hoxha, Verica Qeraniq dhe Besa Gaxherri. Stafi mbështetës i komisionit: Antigona Ibraj dhe Mehmet Simnica.

Munguan: nuk ka munguar askush nga anëtarët e ftuar.

Të ftuar: nuk pati në mbledhje. Pjesëmarrësit tjerë: Violeta Smajlaj nga ZKA-ja, Evetar Zeqiri nga OSBE, Arianit Behrami, Doruntina Murturi nga Kuvendi i Kosovës, Agnesa Haxhiu nga KDI, Blerta Bejtullahu nga Zyra e Unionit Evropian.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

Antigona

Ibraj

Koordinatore

Tel: 038 200 10 625

Mob: 044 178 235

Mehmet

Simnica

Zyrtar i fushës

Tel: 038 200 10 668

Mob: 044 418 107

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi dhe kompetencat e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike janë të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit, si vijon:

 

Mbikëqyrja e ligjshmërisë së shpenzimeve të parasë publike në bazë të raporteve dhe pasqyrave vjetore dhe periodike të audituara, si dhe raportet e auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Mbikëqyrja e raporteve të auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit të organizatave buxhetore dhe ndërmarrjeve publike;

Mbikëqyrja e raporteve të performancës, të hartuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit;

Mbikëqyrja e raporteve të audituara dhe të performancës së shpenzimeve financiare të hartuara nga institucionet mbikëqyrëse të fondeve publike, agjencive publike, ndërmarrjeve publike, dhe institucioneve publike të financuara nga buxheti i Republikës së Kosovës;

Shqyrtimi i Projektligjeve, të cilat me vendim të Kuvendit i bartën komisionit;

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;

Mbikëqyrja e shpenzimeve publike, nëpërmjet raporteve të agjencive buxhetore, me kërkesë të veçantë të komisionit;

Ndërrmarrja e procedurave për përzgjedhjen e auditorëve të jashtëm, të cilët do të bëjnë auditimin e PVF-ve të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Shqyrtimi i raportit vjetor të performancës dhe raportit të audituar për pasqyrat vjetore financiare të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Shqyrtimi i nevojave të Zyrës Kombëtare të Auditimit për përmbushjen e detyrave të përcaktuara me ligj dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet dhe Transfere;

Komisioni bën inicimin e procedurave për përzgjedhjen e auditorëve, të cilët do të auditojnë raportet vjetore financiare dhe atyre të deklarimit financiar të fushatës të subjekteve politike;

Organizon dëgjime publike, në pajtim me nenin 66 të Rregullores së Kuvendit;

Shqyrtimi i çështjeve të tjera, të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe çështjet të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit, i barten këtij komisioni.