Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.06/L-143 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG si huadhënës lidhur me financimin e Projektit ndërtimi i sistemit të funizimit me ujë për Komunën e Graçanicës

18.12.2018
Propozuesi: Qeveria
21.01.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
30.01.2019
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
30.01.2019
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
14.02.2019
Shpallja e ligjit