Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.06/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-094, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.06/L-004 për Presidentin e Republikës së Kosovës

26.04.2019
Propozuesi: Grupi parlamentar
18.07.2019
Shpërndarja e projektligjit
Data e fazës
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit