Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-008 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e zhvillimit të ujërave të zeza në Gjilan

08.06.2020
Propozuesi: Qeveria
10.06.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
23.07.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.07.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.08.2020
Shpallja e ligjit