Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-014 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

19.06.2020
Propozuesi: Qeveria
22.06.2020
Shpërndarja e projektligjit
08.07.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
13.07.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
24.07.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
30.07.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
30.07.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.08.2020
Shpallja e ligjit