Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e punësimeve

05:10 11 Shtator 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

 Në bazë të Nenit 41 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bënë njoftimin për 4 (katër) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 20 shtator 2018, për pozitën:

Zyrtar i Programit për edukim qytetar
Referencë: DMMP -KRK-JK/236


Dorentina Murturi                              92.25 pikë
Blerina Muqolli                                  92   pikë                
Duresa Tafaj                                     90.2 pikë   dhe 
Arianit Behrami                                 81.55 pikë.

05:09 5 Gusht 2019

Njoftim për anulim

Në lidhje me zhvillimin e procedurës së rekrutimit, të shpallur nga Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës, me datë 23 tetor 2018, për pozitën Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe, Referencë: DSHJPL -KRK/916, një (1) kryerës, ju njoftojmë se Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC), në pajtim me Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 29, pika 1, i ka rekomanduar Drejtorisë së Personelit që të anulohet dhe rishpallet, konkursi për këtë pozitë. E njëjta do të publikohet-rishpallet në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me Rregullore.

05:09 2 Shtator 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Koordinator i Njësisë

Referencë: DMMP -KRK/260

Numri i aplikacionit: 14

Emri dhe Mbiemri: Burim Etemaj

Pikët përgjithshme të fituara: 89.7

05:08 5 Gusht 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Personelit

Referencë: DP -KRK/PE/030

Numri i aplikacionit: 9

Emri dhe Mbiemri: Labinot Dreshaj

Pikët përgjithshme të fituara: 88.4