Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Jashtëzakonshme 03 Qershor 11:00 Transkript Shih Vendimet
Rendi Ditës
1 . Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Jashtëzakonshme 14 Prill 11:00 Transkript Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Propozimi dhe miratimi i masave konkrete ekonomike e financiare që duhet t’i ndërmarrë Republika e Kosovës për t’i tejkaluar sfidat e rimëkëmbjes ekonomike në adresimin e pasojave të pandemisë së Corona Virusit “COVID-19”, me qëllim të përballimit sa më të suksesshëm të pasojave të shkaktuara (aktuale dhe të ardhshme), në drejtim të parandalimit të krizës eventuale ekonomike, zvogëlimit të humbjeve ekonomike dhe ofrimin e mbështetjes së domosdoshme veçanërisht për sektorin privat në Kosovë.