Skupština Republike Kosovo

ARHIVIRANI OGLASI

31 Gusht 2020

KONKURS - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova raspisuje ponovljeni:

 

KONKURS

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

 

Na osnovu člana 9. i 10. Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor člana Tužilačkog saveta Kosova, Skupština raspisuje konkurs za popunjavanje položaja:

1 (jedan) član/ica, predstavnik civilnog društva.

 1. Kandidat za člana Tužilačkog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

 1. Da je državljanin i stanovnik Republike Kosova;
 2. Da poseduje visoku stručnu spremu iz oblasti prava;
 3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;
 4. Da ima radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje 5 (pet) godina;
 5. Da ima podršku najmanje 5 (pet) organizacija civilnog društva iz oblasti pravosuđa;
 6. Da nije kažnjavan za krivično delo.

 

II.  Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za člana i dokumenta, koja dokazuju da kandidat ispunjava uslove navedene u ovom javnom konkursu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za člana TSK-a, uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosova i priznata načela rodne  ravnopravnosti.

 

 

 

  Aplikaciji priložiti sledeća prateća dokumenta:

 

 • Autobiografija (Curriculum Vitae);
 • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti

 nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije);

 • Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 14.09.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/211-182, 038/ 211-648 i  044/ 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

29 Qershor 2020

KONKURS - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova raspisuje ponovljeni:

 

KONKURS

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

 

Na osnovu člana 9. i 10. Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor člana Tužilačkog saveta Kosova, Skupština raspisuje konkurs za popunjavanje položaja:

1 (jedan) član/ica, predstavnik civilnog društva.

II.     Kandidat za člana Tužilačkog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

1.     Da je državljanin i stanovnik Republike Kosova;

2.     Da poseduje visoku stručnu spremu iz oblasti prava;

3.     Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4.     Da ima radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje 5 (pet) godina;

5.     Da ima podršku najmanje 5 (pet) organizacija civilnog društva iz oblasti pravosuđa;

6.     Da nije kažnjavan za krivično delo.

 

II.  Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za člana i dokumenta, koja dokazuju da kandidat ispunjava uslove navedene u ovom javnom konkursu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za člana TSK-a, uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosova i priznata načela rodne  ravnopravnosti.

 

 

 

  Aplikaciji priložiti sledeća prateća dokumenta:

 

·     Autobiografija (Curriculum Vitae);

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti

nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu;

·     Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13.07.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/211-182, 038/ 211-648 i  044/ 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

 

 

26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit - Boshnjakisht

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova objavljuje

 

K O N K U R S

 

 Za izbor Narodnog advokata 

 

Narodni advokat je nezavisna institucija, koja se rukovodi od  principa nepristranosti, konfidencijalnosti i profesionalizma.

Narodni advokat je nadležan da istražuje  primljene žalbe od svakog fizičkog ili pravnog lica, u vezi sa navodima o kršenju ljudskih prava, predviđenih Ustavom, zakonima i drugim aktima, kao i međunarodnim konvencijama i standardima o ljudskim pravima, a posebno Evropskom konvencijom za ljudska prava, uključujući činjenja ili nečinjenja koja predstavljaju zloupotrebe autoriteta.

 

Skupština  će  posebno imati u vidu ispunjavanje zahtjeva  etničke i raznolikosti polova.

 

Mandat Narodnog advokata

Narodni advokat bira se u mandatu od  5 (pet)  godina, bez prava na ponovni izbor.

 

Kandidat za Narodnog advokata treba da ispunjava ove uslove:

 • da je državljanin Republike Kosova,
 • da ima visoko univerzitetsko  obrazovanje,
 • da ima visoki karakter, poštenje i moral,
 • da ima iskustvo i istaknuta saznanja u oblasti ljudskih prava,
 • da ne obavlja funkciju u političkoj stranci, da nije poslanik u sazivu  Skupštine  Republike Kosova, koja isti bira, ili član u Vladinom kabinetu;
 • da nije kažnjen pravosnažnim rešenjem za krivično delo kažnjivo po zakonodavstvu Republike Kosova.

 

Uz aplikaciju treba priložiti sljedeća prateća dokumenta:

 • Dokaz  o školskoj i stručnoj spremi;
 • Motivaciono pismo;
 • Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije kažnjen za krivično delo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

Rok za konkurisanje je od : 26. 05. 2020. do 14.06.2020. u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

E-mailom: [email protected]

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  U Prištinu u  sjedištu Institucije Narodnog advokata, ul. “Migjeni” br.21 i ostalim kancelarijama,  ili u

Elektronskome obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Institucija Narodnog advokata  www.ombudspersonkosovo.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  dhe +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit - Turqisht

DOKUMENT APLIKACIJE

Kosova Cumhuriyeti Meclisi

 

Halk Avukatının seçilmesine dair

 

D U Y U R U

 

Yayınlıyor

Halk Avukatı, tarafsız, gizlilik ve profesyonalizm ilkeleri tarafından yönetilen bağımsız kurumdur.

 

Halk Avukatı, Anayasa, yasalar diğer akitler, insan haklarına ait uluslararası sözleşmeler ile standartlar ve özellikle insan haklarına ait Avrupa Sözleşmesi ile otoritenin kötüye kullanılmasını teşkil eden yapılan ya da yapılmayan eylemlerle öngörülen insan haklarının çiğnenmesi iddialarıyla ilgili her özel veya tüzel kişi tarafından kabul edilen itirazları araştırmaya yetkilidir.

 

Meclis, özel yöntem sayesiyle, etnik ve cinsiyet çeşitlilik ilkesinin yerine getirilmesi gerektiğini gözönünde bulunduracak.

 

Halk Avukatının görevlilik süresi

Halk Avukatı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın beş (5) yıllık görevlilik süresiyle seçilir.

 

Halk Avukatı için aday şu koşulları yerine getirmelidir:

  • Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmalı,
  • Üniversite eğitimine sahip olmalı,
  • yüksek karakter, saygı ve ahlaki özelliklerine sahip olmalı,
  • insan hakları alanında seçkin deneyim ve bilgiye sahip olmalı,
  • herhangi bir politik parti üyesi, Kosova Cumhuriyeti Meclisinin yasamasında milletvekili ya da Hükümet kabinesi üyesi olmamalı;
  • Kosova Cumhuriyeti yasamasıyla cezalandırılabilir suç işi için nihai kararla cezalandırılmış omamalı.

 

 

Formla birlikte şu ek evraklar teslim edilmelidir:

 • Okul ile uzmansal hazırlığa dair delil;
 • Motivasyon mektubu;
 • Curriculum Vitae (CV - özgeçmiş);
 • Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair delil;
 • İş tecrübesine dair delil;
 • Suç işi için cezalandırılmadığına dair delil.

 

 

DUYURUYA KATILMA PROSEDÜRÜ

Formlar, en geç  26.05.2020 tarihinden 14.06.2020 tarihine dek , saat 16.00ya kadar teslim edilmelidir.

Formlar, şahsen ya da posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir:

Kosova Cumhuriyeti Meclis Binası, Priştine (Sok. “Nena Tereza” numarasız, Personel Departmanı, Daire N-217).

e-mail yoluyla: [email protected]

 

Formları şu yerlerden temin edebilirsiniz:

Basılı şekli: Kosova Cumhuriyeti Binasının girişinde, sok.“Nena Tereza” numarasız, Priştine ya da

Halk Avukatı Kurumu merkezi, sok. “Migjeni” no 21, Priştine ve diğer ofislerde.

Elektronik şekli: Kosova Cumhuriyeti Meclisinin internet sayfası – www.assembly-kosova.org

Halk Avukatı Kurumu          - www.ombudspersonkosova.org

Diğer ek bilgileri her iş günü saat  16:00’ya kadar şu telefon numaralarından alabilirsiniz:  038/ 211-648, 038-211 182 ve +383 (0)44 567-041.

Form, istenilen evraklarla birlikte teslim edilmelidir.

Yanlış ve istenilen verilerle tamamlanmayan ve bununla birlikte gecikmeyle sunulan verilerle formun teslim edilmesi geçersiz sayılır.