Skupština Republike Kosovo

Zakon br.06/L-142 o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje

18.12.2018
Predlagači: Qeveria
21.01.2019
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru
30.01.2019
Prvo razmatranje
Usvojen
30.01.2019
Usvajanje zakona u Skupštini
14.02.2019
Proglašenje zakona