Skupština Republike Kosovo

Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog

18.12.2018
Predlagači: Qeveria
21.01.2019
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom
30.01.2019
Prvo razmatranje
Usvojen
21.01.2019
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru
30.01.2019
Usvajanje zakona u Skupštini
14.02.2019
Proglašenje zakona