Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ekonomiju, zapošljavanje, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicije

01.12.2020

Komisija za ekonomiju, zapošljavanje, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicije, održala je danas (utorak) redovnu sednicu, kojom je predsedavao Endrit Shala, predsednik, sa jedinom tačkom dnevnog reda: Diskusija o preporukama koje su proizašle iz “Izveštaja o zemlji za 2020. godinu Evropske komisije”.

Za predstavljanje podataka ovog izveštaja, iz kojeg je proizašlo ukupno 26 preporuka, na sednici su bili pozvani: ministar trgovine i industrije Vesel Krasniqi, ministar rada i socijalne zaštite Skënder Reçica, kao i predstavnici sledećih nezavisnih agencija: Regulatorni ured za energiju (RUE), Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK), kao i Kosovske agencije za konkurenciju (KAK).

Pred članovima Komisije, oba ministra su predstavili preporuke Izveštaja Evropske komisije, koje direktno utiču na delokrug rada oba ministarstva. Tom prilikom, naveli su dostignuća i zaostajanja u primeni ovih preporuka.

Pozivajući se na svaku preporuku koja utiče na oblast gore pomenutih ministarstava, naglašeno je da se radilo i radi se na njihovoj primeni, pokrećući tako nove nacrte zakona; izmene i dopune postojećih zakona; propise koji se bave pitanjima koja treba poboljšati; izrada akcionih planova; potpisivanje memoranduma o saradnji; dodela grantova i subvencija za neke kategorije pomenute u preporukama, kao i održavanje obuka koje utiču na jačanje unutrašnjih resursa.

Takođe, ministar Krasniqi i Reçica su naglasili da je uticaj pandemije Covid-19 otežao preduzimanje svih konkretnih koraka za adresiranje preporuka, ali su ipak pokazali optimizam za njihovo unapređenje, obećavajući produbljivanje saradnje sa svim relevantnim institucijama.

Predstavnici nezavisnih agencija koji su prisustvovali ovoj sednici, takođe su izveštavali o preporukama koje spadaju u njihov delokrug rada i predstavili su neke od aktivnosti koje su preduzeli da bi postigli napredak, uključujući usvajanje novih zakona od strane Skupštine Kosova; izradu internih propisa agencija; obuku osoblja u određenim oblastima koje su zahtevane u preporukama, kao i izradu konkretnih planova rada na prioritetnim pitanjima radi adresiranja preporuka za 2021. godinu.

Takođe su pomenuti izazovi sa kojima se suočavaju tokom primene preporuka, kao i stalni napori koji se ulažu u podizanje nivoa njihove primene.

U vezi sa gore pomenutim pitanjima, članovi ove komisije postavili su niz pitanja, na koja su dobili odgovore od strane pozvanih. Dok, što se tiče sprovođenja preporuka, poslanik Shala obavestio je ministre Krasniqi i Reçica, kao i predstavnike agencija, da će redovno da izveštavaju u ovoj komisiji, dok će o načinu i vremenu izveštavanja biti blagovremeno obavešteni.