Kuvendi i Republikës së Kosovës

Auditori i Brendshëm

Vahide Grajçevci 

Auditori i brendshëm, nën autoritetin e Sekretarit, është përgjegjës për:

a. Auditimin e brendshëm përmes përcaktimit të nivelit tëpajtueshmërisë së aktiviteteve financiare me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ligjin për  Prokurimin Publik, Ligjin për Shërbimin Civil, rregullat tjera fiskale dhe buxhetore, udhëzimet administrative dhe standardet  profesionale;
b. Hartimin e raporteve periodike dhe vjetore, të cilat i parashtrohen Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Sekretarit të Kuvendit;
c. Kryerjen e auditimit sipas kërkesës së Sekretarit.

 

Tel: 038 211 364, 038 200 10 201

Email: [email protected]