Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Buxhet dhe Pagesa

Istret Azemi

Drejtor

Drejtoria për Buxheti dhe Pagesa është përgjegjëse për:

a. Planifikimin, përcjelljen dhe ekzekutimin e shpenzimeve të buxhetit, në pajtim me Ligjin dhe rregullat financiare;
b. Përgatitjen e raporteve tremujore dhe vjetore të shpenzimeve buxhetore të Kuvendit;
c. Përkujdesjen për procesin efikas, dhe ruajtjen e të dhënave financiare;
d. Procedimin e pagesave të deputetëve dhe nëpunësve të administratës;
e. Përcjelljen e llogarive rrjedhëse;
f. Përgatitjen e bilancit mujor;
g. Përcjelljen e shpenzimeve për kategoritë buxhetore;
h. Evidentimin dhe mbajtjen e regjistrave të aseteve të Kuvendit, në pajtim me Ligjin;
i. Përgatitjen e propozimeve për planifikimin e buxhetit vjetor të Kuvendit dhe rishikimin e tij.

Tel: 038 211 348, 038 200 10 557

Cel: 044 300 028

Email: [email protected]

Drejtoria për Buxhet dhe Pagesa përbëhet nga:

a. Njësia për Buxhet
Koordinator i njësisë: Florie Desku

Tel: 038 211 320, 038 200 10 555

Cel: 044 318 885

Email: [email protected]

b. Njësia për Pagesa
Koordinator i njësisë: Nazmije Dumani

Tel: 038 211 346, 038 200 10 556

Cel: 044 215 257

Email: [email protected]