Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Buxhet dhe Pagesa

Istret Azemi

Drejtor

Drejtoria për Buxheti dhe Pagesa është përgjegjëse për:
a. Planifikimin, përcjelljen dhe ekzekutimin e shpenzimeve të buxhetit, në pajtim me Ligjin dhe rregullat financiare
b. Përgatitjen e raporteve tremujore dhe vjetore të shpenzimeve buxhetore të Kuvendit
c. Përkujdesjen për procesin efikas, dhe ruajtjen e të dhënave financiare
d. Procedimin e pagesave të deputetëve dhe nëpunësve të administratës
e. Përcjelljen e llogarive rrjedhëse
f. Përgatitjen e bilancit mujor
g. Përcjelljen e shpenzimeve për kategoritë buxhetore
h. Evidentimin dhe mbajtjen e regjistrave të aseteve të Kuvendit, në pajtim me Ligjin
i. Përgatitjen e propozimeve për planifikimin e buxhetit vjetor të Kuvendit dhe rishikimin e tij

Tel: 038 200 10 450
Cel: 044 300 028
Email: [email protected]
 

Drejtoria për Buxhet dhe Pagesa përbëhet nga:

a. Njësia për Buxhet
Koordinator i njësisë: Florie Desku
Tel: 038 200 10 455
Cel: 044 318 885
Email: [email protected]

b. Njësia për Pagesa
Koordinator i njësisë: Nazmije Dumani
Tel: 038 200 10 451
Cel: 044 215 257
Email: [email protected]