Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Shërbime Gjuhësore

 

 

 Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore është përgjegjëse për:

a. Përkthimin me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas, në raste të caktuara me kërkesë të deputetit edhe në turqisht, të të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit;
b. Përkthimin simultan në gjuhën shqipe, serbe dhe turke në seanca plenare të Kuvendit, mbledhjet e Kryesisë, mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe dëgjimet publike, në pajtim me Rregulloren e Kuvendit;
c. Lektorimin e të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit - procesverbalet, raportet, përfundimet, rekomandimet, rezolutat, mocionet, projektligjet, ligjet dhe amendamentet;
d. Daktilografimin e materialeve të përkthyera/lekturuara në gjuhën shqipe dhe serbe.

Tel: 

Cel: 

Email: 

Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore përbëhet nga:

a. Njësia për Përkthim
Koordinator i njësisë: Antigona Bajrami

Tel: 038 211 261, 038 200 10 520

Cel: 044 131 425

Email: [email protected]

b. Njësia për Lektorim
Koordinator i njësisë: Besim Kajtazi

Tel: 038 211 260, 038 200 10 533

Cel: 044 148 558

Email: besim [email protected]