Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Shërbime Teknike

Adnan Boshnjaku

Drejtor

Drejtoria për Shërbime Teknike është përgjegjëse për:

a. Mbikëqyrjen e mirëmbajtjes teknike dhe logjistike të ndërtesës së Kuvendit;
b. Ofrimin e shërbimeve administrativo-teknike për të gjitha organet dhe shërbimet në Kuvend;
c. Funksionimin teknik të objektit;
d. Inicimin e procedurave për evitimin e defekteve eventuale të instalimeve dhe pajisjeve në objekt;
e. Përkujdesjen për ambientet e punës dhe ndërmarrjen e veprimeve për përmirësimin eventual të tyre;
f. Mbikëqyrjen e punëve kontraktuese ditore;
g. Pranimin teknik te punëve të kryera nga kontraktuesit;
h. Printimin dhe shumëzimin e materialeve për Kuvendin dhe organet e tij;
i. Regjistrimin dhe shpërndarjen e materialeve përmes postës;
j. Ofrimin e shërbimeve të transportit për nevojat e Kuvendit;
k. Ofrimin e shërbimeve për pranimin dhe shpërndarjen e materialit shpenzues.

 

Tel: 038 211 666, 038 200 10 410

Cel: 044 300 024

Email: [email protected]

 

Drejtoria për Shërbime Teknike përbëhet nga:
 

a. Njësia për Mirëmbajtje të Ndërtesës
Koordinator i njësisë: 

Tel: 

Cel: 

Email: 

 

b. Njësia e Transportit
Koordinator i njësisë: Bashkim Latifi

Tel: 038 211 360, 038 200 10 473

Cel: 044 211 466

Email: [email protected]

 

c. Njësia për Furnizim dhe Depo
Koordinatore e njësisë: Jasmina Maxharri

Tel: 038 211 319, 038 200 10 415

Cel: 045 298 819

Email: [email protected]

 

d. Njësia për Postë dhe Shumëzim
Koordinator i njësisë: Naser Uka

Tel: 038 211 349, 038 200 10 546

Cel: 044 475 464

Email: [email protected]