Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Shërbime Teknike

Adnan Boshnjaku

Drejtor

Drejtoria për Shërbime Teknike është përgjegjëse për:
a. Mbikëqyrjen e mirëmbajtjes teknike dhe logjistike të ndërtesës së Kuvendit
b. Ofrimin e shërbimeve administrativo-teknike për të gjitha organet dhe shërbimet në Kuvend
c. Funksionimin teknik të objektit
d. Inicimin e procedurave për evitimin e defekteve eventuale të instalimeve dhe pajisjeve në objekt
e. Përkujdesjen për ambientet e punës dhe ndërmarrjen e veprimeve për përmirësimin eventual të tyre
f. Mbikëqyrjen e punëve kontraktuese ditore
g. Pranimin teknik te punëve të kryera nga kontraktuesit
h. Printimin dhe shumëzimin e materialeve për Kuvendin dhe organet e tij
i. Regjistrimin dhe shpërndarjen e materialeve përmes postës
j. Ofrimin e shërbimeve të transportit për nevojat e Kuvendit
k. Ofrimin e shërbimeve për pranimin dhe shpërndarjen e materialit shpenzues

Tel: 038 200 10 430
Cel: 044 300 024
Email: [email protected]
 

Drejtoria për Shërbime Teknike përbëhet nga:

a. Njësia për Mirëmbajtje të Ndërtesës
Koordinator i njësisë: 
Tel: 
Cel:
 
Email: 

b. Njësia e Transportit
Koordinator i njësisë: Bashkim Latifi
Tel: 038 200 10 437
Cel: 044 211 466
Email: [email protected]

c. Njësia për Furnizim dhe Depo
Koordinatore e njësisë: 
Tel: 
Cel:
 
Email: 

d. Njësia për Postë dhe Shumëzim
Koordinator i njësisë: 
Tel: 
Cel:
 
Email: