Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor

Zoja Osmani

Drejtore

Drejtoria për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, është përgjegjëse për:
a. Standardizimin ligjor nga aspekti i teknikës ligjore dhe metodologjisë unike për të gjitha projektligjet që propozohen për shqyrtim dhe miratim në Kuvend
b. Standardizimin gjuhësor (përkthimin e saktë) të teksteve në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze të projektligjeve të propozuara për shqyrtim dhe miratim në Kuvend
c. Harmonizimin e tekstit përfundimtar të ligjit, duke përfshirë standardizimin ligjor nga aspekti i teknikës ligjore dhe metodologjisë unike
d. Hartimin e raporteve preliminare për projektligjet si organ parësor përgjegjës në bashkëpunim me dy Drejtori tjera përkatëse, në Drejtorinë e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale
e. Ofrimin e mbështetjes për hartim të legjislacionit dhe për hartimin e amendamenteve përmes rekomandimeve të dhëna në raportin preliminar
f. Ofrimin e mbështetjes profesionale në përafrimin e projektligjeve dhe amendamenteve të propozuara nga komisionet parlamentare, me qasje për t'i përafruar me legjislacionin e BE-së, përkatësisht me "Acquis e BE-së" dhe konventat ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë
g. Ofrimin e mbështetjes për harmonizimin dhe legjislacionin në fuqi të të gjitha projektligjeve që procedohen për shqyrtim dhe miratim në Kuvend përmes raportit preliminar
h. Ofrimin e opinioneve dhe ekspertizës ligjore me kërkesë të organeve të Kuvendit

Tel: 038 200 10 665
Cel: 044 300 034
Email: [email protected]
 

Drejtoria për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, përbëhet nga:

a. Njësia për Përafrim dhe Harmonizim Ligjor

b. Njësia për Standardizim
Koordinator i njësisë: Valon Dobruna
Tel: 038 200 10 666
Cel: 044 375 273
Email: [email protected]