Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Teknologji Informative (TI)

Vullnet Kabashi

Drejtor

 Drejtoria për Teknologji Informative është përgjegjëse për:

a. Administrimin e rrjeteve dhe serverëve;
b. Administrimin e sistemit të postës elektronike (e-mail), DMS dhe segmenteve tjera softuerike;
c. Dokumentimin, planin e ruajtjes të shënimeve, përgatitjen e zhvillimit të softuerit për nevoja të Kuvendit;
d. Sistemin teknik i cili përfshin: planifikimin, menaxhimin dhe dokumentimin e proceseve të përpunimit elektronik të të dhënave për nevoja të Kuvendit, shtimin e kapaciteteve me teknologji të avancuar;
e. Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike dhe të rrjeteve elektronike;
f. Ofrimin e shërbimeve të telefonisë;
g. Ofrimin e shërbimeve për shfrytëzues (Help Desk);
h. Menaxhimin e sistemit të informimit përmes monitorëve;
i. Funksionimin e sistemit të regjisë dhe sistemit të votimit elektronik;
j. Incizimin, miksimin dhe emetimin audio dhe video nga salla e seancës plenare dhe sallat tjera të organeve të tij;
k. Mirëmbajtjen e sistemeve të pajisjeve për incizim dhe përkthim në sallat e mbledhjeve.

Tel: 038 213 804, 038 200 10 420

Cel: 044 162 057

Email: [email protected]

 

 Drejtoria për Teknologji Informative përbëhet nga:

a. Njësia e administrimit të rrjetit dhe serverëve

b. Njësia e shërbimeve mirëmbajtëse të pajisjeve për shfrytëzues
Koordinator i njësisë: Merita Prestreshi

Tel: 038 211 178, 038 200 10 454

Cel: 044 248 490

Email: [email protected]

c. Njësia e përkrahjes së sistemit audio/video dhe sistemit elektronik të votimit
Koordinator i njësisë: Lulzim Latifi

Tel: 038 211 308, 038 200 10 460

Cel: 044 248 923

Email: [email protected]