Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyrtari Çertifikues për Financa

Mentor Osmanaj 

Zyrtari certifikues për financa, nën autoritetin e Sekretarit, është përgjegjës për:
a. Të siguruar se inicimi dhe ndjekja e procedurave të prokurimit është bërë në pajtim me dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik dhe rregullat financiare
b. Të siguruar se kushtet e parapara me kontratë publike janë përmbushur para çdo pagese
c. Të siguruar se shpenzimet e mjeteve buxhetore nga secila kontratë janë bërë në pajtueshmëri me rregullat financiare
d. Raportimin e rregullt tek Sekretari i Kuvendit

Tel: 038 200 10 203
Email: [email protected]