Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyrtari Çertifikues për Financa

Mentor Osmanaj 

Zyrtari certifikues për financa, nën autoritetin e Sekretarit, është përgjegjës për:

a. Të siguruar se inicimi dhe ndjekja e procedurave të prokurimit është bërë në pajtim me dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik dhe rregullat financiare;
b. Të siguruar se kushtet e parapara me kontratë publike janë përmbushur para çdo pagese;
c. Të siguruar se shpenzimet e mjeteve buxhetore nga secila kontratë janë bërë në pajtueshmëri me rregullat financiare;
d. Raportimin e rregullt tek Sekretari i Kuvendit.

Tel: 038 211 255, 038 200 10 203

Email: [email protected]