Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe mjedis, është Komision Funksional.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e martë, 13:00 01 Dhjetor 2020
Salla N204

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës
e martë, 13:00 24 Nëntor 2020
Salla N204

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit:

Bajram

Badivuku

Koordinator

Tel: 038 200 10 608

Mob: 044 942 703

Ylber

Sherifi

Zyrtar i lartë i fushës

Tel: 038 200 10 639

Mob: 044 345 369

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me bujqësinë, pylltarinë, zhvillimin rural, infrastrukturën dhe mjedisit. 

• Fushëveprimi i këtij komisioni përfshinë:
- Angazhimin për përcaktimin dhe përcjelljen e politikave të zhvillimit të bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të infrastrukturës dhe mjedisit;
- Angazhimin për konceptimin e strategjisë së përgjithshme për zhvillimin e bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të Infrastrukturës dhe mjedisit, duke përcjellë modelet më të avancuara bashkëkohore nga këto fusha;
- Shqyrtimin e nivelit të zbatimit të programit të Qeverisë në fushën e bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të Infrastrukturës dhe mjedisit dhe i jep rekomandime Kuvendit;
- Bashkëpunimin me komisionet e tjera të Kuvendit, në veçanti, me Komisionin për Buxhet e Financa, kur është fjala për financimin dhe për menaxhimin e programeve nga Qeveria;
- Shqyrtimin e legjislacionit të fushëveprimit të tij;
- Shqyrtimin e projektbuxhetit dhe rishikimin e buxhetit të ministrisë së resorit përkatës dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet e Financa, shqyrtimin dhe miratimin e tij në Kuvend, duke i përfshirë edhe amendamentet;
- Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve të fushëveprimit të tij;
- Shqyrtimin e çështjeve të tjera të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit, i barten këtij komisioni.

Për ushtrimin e funksioneve, komisioni bashkëpunon me ministrinë e resorit përkatës, me të gjitha ministritë e tjera, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, duke i përfshirë këtu edhe raportet e drejtpërdrejta të ministrave ose të personave të tjerë përgjegjës, kur kjo kërkohet nga komisioni.