Kuvendi i Republikës së Kosovës

Shpalljet e arkivuara

29 Maj 2024

THIRRJE PUBLIKE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTËVE TË JASHTËM

Dokumenti i Aplikimit

Komisioni Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të Arsimit fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët për vitin shkollor 2023/2024 i formuar në seancën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës të mbajtur më 4 Prill 2024, me Vendim nr. 08-V-709, bazuar në nenin 48 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 8.5.2024, ka vendosur që të paraqesë këtë:

 

THIRRJE PUBLIKE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTËVE TË JASHTËM

 

Bazuar në nenin 21, të Ligjit Nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar, ftohen të gjithë ekspertët nga fusha e arsimit, nga fusha e ekonomisë dhe nga fusha juridike që të aplikojnë për angazhimin si ekspert në Komisionin Hetimor parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të Arsimit Fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët për vitin shkollor 2023/2024.

 

Angazhimi i ekspertëve do të bëhet nga anëtarët e Komisionit, ku për secilën nga fushat e lartcekura do të angazhohet nga një (1) ekspert, gjithsej tre (3) ekspertë. Komisioni fton të gjithë të interesuarit/at me kualifikime përkatëse dhe përvojë të dëshmuar që të shprehin interesimin e tyre për të aplikuar.

 

Eksperti/ja i/e angazhuar do të punoj në hartimin e ekspertizës, ku për një (1) ekspertizë do të kompensohen në vlerë prej 1,000.00 euro. ekspertët do të angazhohen së bashku me ekipin e Komisionit, andaj ftohen të gjithë të interesuarit/at me kualifikime përkatëse dhe përvojë të dëshmuar që të shprehin interesimin e tyre për të aplikuar, për hartimin e raportit përfundimtar të këtij Komisioni.

 

Si të aplikoni?

Për të shprehur interesimin tuaj, duhet të na dërgoni:

 • CV të detajuar, me theks në angazhimet tuaja në fushën përkatëse të aplikimit
 • Dëshmi për përvoja të ngjashme
 • Shprehjen e interesit që përshkruan se si angazhimi do të përmbushë kriteret e përzgjedhjes

Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen përmes e-mailit, në adresën shaip.goxhuli@assembly-kosova.org [email protected], dhe [email protected]si dhe dorëzim fizik në adresën: Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rr. Nënë Tereza” 10000 Prishtinë, me titull “Ekspertë për Komisionin Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të Arsimit fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët për vitin shkollor 2023/2024”, jo më vonë se  data 7 Qershor 2024 ora 16:00.

11 Prill 2024

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTIT

Dokumenti i Aplikimit

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti (në tekstin e mëtejmë: Komisioni), në bazë të nenit 30.2 të Rregullores së Kuvendit, ne pajtim me nenin 4 dhe 5 të Udhëzimit për Administrimin e Buxhetit të Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe me rekomandim të Grupit të punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për ndërmarrje publike (në tekstin e mëtejmë: Grupi i punës), me datë 26.3.2024, nxori këtë:

 

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTIT

 

Ftohen të gjithë ekspertët nga fusha e ekonomisë, drejtësisë, auditimit, financave publike, mundësisht me përvojë në ndërmarrje publike, që të aplikojnë për angazhimin si ekspert për Grupin e punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për ndërmarrje publike.

 

Eksperti/ja i/e angazhuar do të punoj me Grupin e punës në aktivitetet e tij dhe në hartimin e analizave dhe të raportit përfundimtar me rekomandime dhe do të kompensohet në bazë të Udhëzimit për Administrimin e Buxhetit të Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

 

Si të aplikoni?

 

Për të shprehur interesimin tuaj, duhet të na dërgoni:

 • CV të detajuar, me theks në angazhimet tuaja në fushën përkatëse të aplikimit
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Shprehjen e interesit që përshkruan se si angazhimi do të përmbushë kriteret e përzgjedhjes.

Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen përmes e-mailit, në adresën [email protected] si dhe dorëzim fizik në adresën: Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rr. Nënë Tereza” 10000 Prishtinë, me titull “Ekspert për Grupin e punës për mbikëqyrjen e zbatimit ë Ligjit për ndërmarrjet publike”, jo më vonë se 19 prill 2024 ora 16:00.

26 Mars 2024

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTIT

Dokumenti i Aplikimit

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti (në tekstin e mëtejmë: Komisioni), në bazë të nenit 30.2 të Rregullores së Kuvendit, ne pajtim me nenin 4 dhe 5 të Udhëzimit për Administrimin e Buxhetit të Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe me rekomandim të Grupit të punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për ndërmarrje publike (në tekstin e mëtejmë: Grupi i punës), me datë 26.3.2024, nxori këtë:

 

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTIT

 

Ftohen të gjithë ekspertët nga fusha e ekonomisë, drejtësisë, auditimit, financave publike, mundësisht me përvojë në ndërmarrje publike, që të aplikojnë për angazhimin si ekspert për Grupin                                           e punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për ndërmarrje publike.

 

Eksperti/ja i/e angazhuar do të punoj me Grupin e punës në aktivitetet e tij dhe në hartimin e analizave dhe të raportit përfundimtar me rekomandime dhe do të kompensohet në bazë të Udhëzimit për Administrimin e Buxhetit të Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

 

Si të aplikoni?

 

Për të shprehur interesimin tuaj, duhet të na dërgoni:

 • CV të detajuar, me theks në angazhimet tuaja në fushën përkatëse të aplikimit
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Shprehjen e interesit që përshkruan se si angazhimi do të përmbushë kriteret e përzgjedhjes.

Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen përmes e-mailit, në adresën [email protected] si dhe dorëzim fizik në adresën: Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rr. Nënë Tereza” 10000 Prishtinë, me titull “Ekspert për Grupin e punës për mbikëqyrjen e zbatimit ë Ligjit për ndërmarrjet publike”, jo më vonë se 2 prill 2024 ora 16:00.

29 Janar 2024

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTËVE

Dokumenti i Aplikimit

Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe  menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla, i formuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, në seancë plenare të mbajtur më 21 shtator 2023, me Vendim nr. 08-V-609, si dhe bazuar në nenin 17, paragrafi 5 i Rregullores nr. 08-Rr-005 se Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Kuvendit të Republikës se Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29.01.2024, ka vendosur që të paraqesë këtë:

 

THIRRJE PËR ANGAZHIM TË EKSPERTËVE

 

Bazuar në nenin 21, të Ligjit Nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar, ftohen të gjithë ekspertët nga fusha juridike, prokurimit dhe financave publike që të aplikojnë për angazhimin si ekspert në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe  menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla.

 

Angazhimi i ekspertëve do të behet nga anëtaret e komisionit, ku për secilën nga fushat e lartcekura do të angazhohet nga një (1) ekspert, gjithsej tre (3) ekspert. Komisioni fton të gjithë të interesuarit/at me kualifikime përkatëse dhe përvojë të dëshmuar që të shprehin interesimin e tyre për t’u aplikuar.

 

Eksperti/ja i/e angazhuar do të punoj në hartimin e ekspertizës, ku për një (1) ekspertizë do të kompensohen në vlere prej 1,000.00 euro. ekspertët do të angazhohen së bashku me ekipin e Komisionit, andaj ftohen të gjithë të interesuarit/at me kualifikime përkatëse dhe përvojë të dëshmuar që të shprehin interesimin e tyre për t’u aplikuar, për hartimin e raportit përfundimtar të këtij Komisioni.

 

Si të aplikoni?

Për të shprehur interesimin tuaj, duhet të na dërgoni:

 • CV të detajuar, me theks në angazhimet tuaja në fushën përkatëse të aplikimit
 • Dëshmi për përvoja të ngjashme
 • Shprehjen e interesit që përshkruan se si angazhimi do të përmbushë kriteret e përzgjedhjes

Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen përmes e-mailit, në adresën [email protected] si dhe dorëzim fizik në adresën: Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rr. Nënë Tereza” 10000 Prishtinë, me titull “Ekspertë për Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe  menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla”, jo më vonë se 02 Shkurt 2024 ora 16:00.