Kuvendi i Republikës së Kosovës

Shpalljet e arkivuara

16 Nëntor 2021

K O N K U R S - Për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore

Dokumenti i Aplikimit

Kuvendi i Republikës së Kosovës, rishpall:

K O N K U R S

Për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve të Komisionit për Ndihmë  Shtetërore

 

Në bazë të Ligjit nr.05/L-100 për Ndihmën Shtetërore, anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore, emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit për Ndihmë Shtetërore

 

Komisioni për Ndihmë Shtetërore është përgjegjës për këto detyra dhe përgjegjësi:

 

 • vendos për autorizimin e ndihmës shtetërore;
 • ofron komente me shkrim për projektligjet të cilat organet propozuese vlerësojnë se projektligjet kanë elemente të ndihmës shtetërore;
 • vendos për përputhshmërinë e ndihmës shtetërore;
 • urdhëron revokimin e ndihmës, në rast se vlerësohet se ndihma shtetërore nuk është në pajtim me dispozitat në fuqi për ndihmën shtetërore;
 • propozon masa adekuate për të siguruar që çfarëdo skeme ekzistuese e ndihmës të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
 • autorizon përputhshmëritë e kushtëzuara të ndihmës shtetërore;
 • Komisioni miraton Rregulloren e Punës, ku përcaktohet organizimi, procedurat administrative të vendimmarrjes si dhe masat e duhura për evitimin e konfliktit të interesit;
 • Komisioni, çdo vit deri më 30 shtator miraton Raportin Vjetor të Ndihmës Shtetërore dhe ia dërgon Kuvendit të Republikës së Kosovës;
 • Komisioni ushtron detyrat dhe përgjegjësitë tjera, të përcaktuara me Ligjin për Ndihmë Shtetërore.

 

Mandati i anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore

 

Anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore, emërohen me mandat tri (3) vjeçar, me mundësi  të  rizgjedhjes edhe për një mandat. Anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore, nuk duhet të mbajnë funksione publike dhe pozita të emëruara politike.

 

Kandidatët për anëtarë  të Komisionit për Ndihmë Shtetërore, duhet të plotësojnë kushtet si vijon:

 

 • të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • të jenë të diplomuar në fakultetin ekonomik apo juridik, apo në fushat tjera përkatëse që lidhen me fushën e ndihmës shtetërore;
 • të kenë së paku pesë (5) vjet përvojë profesionale fushat e drejtësisë, financave publike ose fushat tjera që ndërlidhen me ndihmën shtetërore;
 • të mos jenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burg për më shumë se gjashtë (6 muaj);
 • të kenë aftësi për të kryer detyrat në mënyrë të paanshme, të ndërgjegjshme, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri.

 

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;

•     Letra motivuese;

•     CV;

 • Dëshmia për përvojën e punës;
 • Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

 

PROCEDURA E KONKURIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 30.11.2021,  në orën 16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

 

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për këtë pozitë, në konkursin e shpallur me datë 18 maj 2021 deri me datën 2 qershor 2021, duhet vetëm të rikonfirmojnë aplikimin e tyre, duke e plotësuar aplikacionin; të sjellin dëshmi që të mos jenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burg për më shumë se gjashtë (6 muaj) dhe nëse kanë dëshmi të tjera shtesë që nuk e kanë pasur të përfshirë në konkursin e anuluar.

 

Ky proces rekrutimi do të monitorohet nga përfaqësues të Projektit Britanik për Emërime në Pozita të Larta. Kandidatët njoftohen, që rezultatet dhe emrat e kandidatëve me rangimin më të lartë, që mund të emërohen, do të publikohen në ueb faqen e projektit”.

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

 

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

 

Informata të tjera plotësuese mund të merren, çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038/ 211-182, 038/ 211-648 dhe  044/ 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

14 Tetor 2021

K O N K U R S - Për zgjedhjen e Zëvendësdrejtorit në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

Dokumenti i Aplikimit

Kuvendi i Republikës së Kosovës, shpall:

 

K O N K U R S

Për zgjedhjen e Zëvendësdrejtorit në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

 

Sipas Ligjit nr. 05/L - 042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, me Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit, zëvendësdrejtori zgjidhët për mandat 5 (pesë) vjeçar, me mundësi të rizgjedhjes vetëm edhe për një mandat.

 

Kandidati për zëvendësdrejtor të  Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, duhet të plotësojë kushtet si në vijim:

 

 • të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • të këtë së paku diplomë universiteti  katër (4) vjeçar ose master;
 • të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale, mbi  6 (gjashtë) muaj burgim;
 • të ketë integritet të lartë moral;
 • të ketë së paku tri (3) vite përvojë pune menaxheriale.

 

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

•           Curriculum Vitae (CV - autobiografia);

•           Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;

•           Letra motivuese;

•           Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;

•           Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale;

•           Dëshmia për përvojën e punës.

 

 

PROCEDURA E KONKURRIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 28.10.2021, në orën 16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

6 Tetor 2021

K O N K U R S - Për zgjedhjen e një (1) anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfaqësues nga shoqëria civile

Dokumenti i Aplikimit

Kuvendi i Republikës së Kosovës, rishpall:

 

K O N K U R S

Për zgjedhjen e një (1) anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfaqësues nga shoqëria civile

 

Në pajtim me nenin 9 dhe 10 të Ligjit 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe me qëllim të përmbushjes së obligimit ligjor për zgjedhjen e anëtarit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Kuvendi shpall konkurs për plotësimin e pozitës:

Një (1) anëtar/e, përfaqësues nga shoqëria civile.

 

 1. Kandidati për anëtar në Këshillin Prokurorial të Republikës së Kosovës, duhet t'i plotësojë këto kushte:
 1. Të jetë shtetas dhe banor i Republikës së Kosovës;
 2. Të ketë përgatitje të lartë profesionale nga fusha e drejtësisë;
 3. Të ketë njohuri nga fusha e të drejtave të njeriut;
 4. Të ketë përvojë pune në çështjet ligjore së paku pesë (5) vjet;
 5. Të ketë përkrahjen e së paku pesë (5) organizatave të shoqërisë civile të fushës së drejtësisë;
 6. Të mos jetë i dënuar për vepër penale.

II.  Shoqëria civile duhet t’i bashkëngjisë listës së kandidatëve të nominuar për anëtar edhe dokumentet, të cilat vërtetojnë se kandidati i plotëson kushtet e paraqitura në këtë shpallje publike.

 

III.  Kuvendi i Kosovës inkurajon shoqërinë civile, që gjatë dërgimit të propozimeve për anëtar të KPK-së, të marrë parasysh përbërjen shumetnike të Republikës së Kosovës dhe parimet e pranuara të barazisë gjinore.

 

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Autobiografia  (Curriculum vitae);
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale (diplomat nga universitetet jashtë

           vendit, duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë);

 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Dëshmia për përvojën e punës;
 • Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

 

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  25.10.2021,  në orën 16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

 

6 Tetor 2021

K O N K U R S - Për zgjedhjen e tre (3) anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Dokumenti i Aplikimit

Kuvendi i Republikës së Kosovës, shpall:

 

K O N K U R S

Për zgjedhjen e tre (3)  anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

 

Në pajtim me nenin 10 të  Ligjit nr. 06/L -055 për Këshillin Gjyqësor të Republikës Kosovës dhe me qëllim të përmbushjes së obligimit kushtetues dhe ligjor për zgjedhjen e anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Republikës së  Kosovës,

Kuvendi shpall konkurs për plotësimin e pozitave:

Një (1) anëtar/e në Këshillin Gjyqësor, siç përcaktohet me nenin 108, paragrafi 6, nënparagrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Një (1) anëtar/e në Këshillin Gjyqësor, siç përcaktohet me nenin 108, paragrafi 6, nënparagrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe

Një (1) anëtar/e në Këshillin Gjyqësor, siç përcaktohet me nenin 108, paragrafi 6, nënparagrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

 

Kandidati për anëtar në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Kosovës, përveç kushteve të përcaktuara me Kushtetutë dhe me Ligjin për Këshillin Gjyqësor, duhet t'i plotësojë edhe këto kushte:

 1. Kandidati që nuk ushtron funksionin e gjyqtarit, duhet të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale dhe duhet të ketë njohuri për funksionimin e sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës;
 2. Të ketë integritet të lartë moral;
 3. Të mos jetë i dënuar për vepër penale në Kosovë;
 4. Të mos ketë ushtruar ndonjë funksion politik në tri (3) vitet e fundit; ( për kandidatet që nuk ushtrojnë funksionin e gjyqtarit ). 

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Autobiografia  (Curriculum vitae);
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale ( për kandidatët që nuk

            ushtrojnë funksionin e avokatit apo gjyqtarit ); 

 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Dëshmia për përvojën e punës;
 • Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

 

PROCEDURA E KONKURRIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  25.10.2021,  në orën 16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.