Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

189 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-128
Ligji nr.08/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-114 për zyrtarët publik
_

Propozuesi: Grupi parlamentar

Shpalos ligjin
08/L-127
Ligji nr.08/L-127 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e lehtësirave doganore dhe/ose të kontrollit të hyrjes/dajles së mallrave
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin