Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-010 për ratifikimin e Marrëveshjes për financimin e Projektit për kadastër të patundshmërisë dhe infrastrukturë gjeohapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

08.06.2020
Propozuesi: Qeveria
10.06.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
23.07.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.07.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.08.2020
Shpallja e ligjit