Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.08/L-005 për tatimin mbi vlerën e shtuar

27.05.2021
Propozuesi: Grupi parlamentar
07.07.2021
Shpërndarja e projektligjit
24.02.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Nuk miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit