Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-024 për ratifikimin e amendamentit nr.1 të Marrëveshjes të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë Hungareze në lidhje me Programin kornizë për bashkëpunim financiar

16.07.2021
Propozuesi: Qeveria
12.08.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
12.08.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
24.08.2021
Shpallja e ligjit