Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-031 për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit “Projekti Emergjent i Kosovës për COVID-19 – Financim shtesë”, në mes të Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim.

12.08.2021
Propozuesi: Qeveria
04.10.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
04.10.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
18.10.2021
Shpallja e ligjit