Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-066 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022

14.04.2022
Propozuesi: Qeveria
15.04.2022
Shpërndarja e projektligjit
05.05.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
14.06.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.06.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
23.06.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.07.2022
Shpallja e ligjit