Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.08/L-144 për shëndetësi

15.04.2022
Propozuesi: 6+ deputetë
Data e fazës
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
17.06.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
17.06.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

20.06.2022
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit