Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji n.08/L-148 për ratifikimin e Marrëveshjes së partneritetit për kornizën financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit të para-anëtarësimit (IPA III)

03.06.2022
Propozuesi: Qeveria
Data e fazës
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit