Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-219 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, personat e dhunuar gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-172

09.03.2023
Propozuesi: Qeveria
01.06.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
10.07.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
10.07.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
10.07.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
01.08.2023
Shpallja e ligjit