Skupština Republike Kosova

Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje

Zoja Osmani

Direktorka

Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, odgovorna je za:
a. Pravnu standardizaciju sa aspekta pravne tehnike i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini,
b. Jezičku standardizaciju (tačno prevođenje) tekstova na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, predloženih nacrta zakona za razmatranje i usvajanje u Skupštini,
c. Usaglašavanje završnog teksta zakona, uključujući pravnu standardizaciju sa aspekta pravne tehnike i jedinstvene metodologije,
d. Izradu preliminarnih izveštaja o nacrtima zakona, kao prvobitni odgovorni organ za saradnju sa dvema drugim direkcijama u Opštoj direkciji za pravna i proceduralna pitanja,
e. Pružanje podrške u izradi zakonodavstva i izradi amandmana, preko datih preporuka u preliminarnom izveštaju,
f. Pružanje profesionalne podrške u približavanju nacrta zakona i predloženih amandmana od parlamentarnih komisija uz pristup da se približavaju sa zakonodavstvom EU-a, odnosno „Acquis EU-a" i primenjivim međunarodnim konvencijama na Kosovu,
g. Pružanje podrške za usaglašavanje sa važećim zakonodavstvom svih nacrta zakona koji se procesiraju za razmatranje i usvajanje u Skupštini, preko preliminarnog izveštaja.
h. Pružanje mišljenja i pravne ekspertize na zahtev organa Skupštine.

2. Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, sastoji se od:
a. Jedinice za pravno približavanje i usaglašavanje, i
b. Jedinice za standardizaciju.

Tel: 038 213 203, 038 200 10 609

Email: [email protected]