Skupština Republike Kosova

Kryesia e Kuvendit të Kosovës - Saziv 8

20.03.2021 - 20.03.2024

Bazuar në Rregulloren e Punës, Kryesia takohet çdo javë kur takohet edhe Kuvendi, për të shqyrtuar dhe përgatitur rendin e ditës së Kuvendit për mbledhjen e javës vijuese, si dhe rendin e përkohshëm të ditës për dy javë më vonë.

Kryesia siguron që çfarëdo mocioni përmbajtësor që mbështetet nga gjashtë ose më shumë deputetë të Kuvendit, të futet në rendin e ditës për seancën plenare të Kuvendit brenda tri javësh pune prej kur është marrë kjo shkallë e mbështetjes.

Kryesia miraton vendimet e saj me konsensus. Në rast se mungon konsensusi, përpos në rastet të përcaktuara, ajo vendos me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Glauk Konjufca

Predsednik Skupštine

Nënkryetarët e Kuvendit - Saziv 8

Saranda Bogujevci

Potpredsednica

Pokret SAMOOPREDELJENJE!

Kujtim Shala

Potrpredsednik

DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA

Enver Hoxhaj

Potrpredsednik

Demokratska Partija Kosova

Bahrim Šabani

Potrpredsednik

Druge ne-većinske zajednice