Skupština Republike Kosovo

Memorandum

Memorandumi me ambasaden Britanike

17.06.2021

Memorandum o razumevanju između Skupštine Republike Kosovo i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne lrske koju zastupa ambasada Britanije

DONACIJA PROGRAMA RAZVOJA UJEDINJENIH NACIJA SKUPŠTINI KOSOVA

Memorandum o razumevanju između Skupštine Republike Kosovo, Vlade Republike Kosovo i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske koju zastupa Britanska ambasada

Memorandum o saradnji između Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i administracije Skupštine Republike Kosovo