Skupština Republike Kosova

Forum za transparentnost parlamenta

Forum za transparentnost parlamenta formiran je 4. maja 2015. godine, a tog istog dana Skupština Republike Kosovo formalno je usvojila Deklaraciju o otvorenosti parlamenata.  Forum za transparentnost parlamenta sastavljen je od poslanika i predstavnika domaćih organizacija građanskog društva i predstavlja savetodavno telo Skupštine koje radi na izradi Akcionog plana sa merama potrebnim da se postepeno ispune standardi transparentnosti koje Deklaracija propisuje.

Deklaracija predstavlja skup normativnih preporuka o otvorenosti parlamentarnih informacija koju je odobrilo 140 organizacija građanskog društva i parlamenti iz 75 zemalja, uključujući Kosovski demokratski institut (KDI), Kosovski institut za istraživanje i razvoj politike (KIPRED) i Institut za napredne studije (GAP). Ova Deklaracija zapravo je poziv na delovanje, ali takođe služi i kao osnova za dijalog između parlamenata i organizacija građanskog društva za unapređivanje otvorenosti parlamenta i obezbeđivanje da ova otvorenost dovede do veće angažovanosti građana, uzvratnijih predstavničkih institucija i na kraju do društva koje je više demokratsko.

Na samom početku, Forum je uspostavio malu radnu grupu koju su činili članovi skupštinskog osoblja, predstavnici domaćih OGD-a i NDI-a koji su sproveli procenu o tome kako stoji Skupština Kosova kada govorimo o merilima transparentnosti i otvorenosti propisanih Deklaracijom. Pored ključnih nalaza i opisa ispoštovanosti 44 pokazatelja, radna grupa složila se da sastavi konkretne preporuke sa merama koje treba da se preduzmu kako bi se obezbedila ispoštovanost regulative. Forumu je predstavljena i isti je usvojio Polaznu procenu, koja je prokrčila put za izradu Akcionog plana za transparentnost parlamenta.

Kroz niz radnih sastanaka, radna grupa je uspela da izradi okvir Akcionog plana za transparentnost parlamenta, koji je predstavljen na regionalnoj konferenciji “Otvoreni parlament-Angažovani građani” u organizaciji NDI WBSLI u saradnji sa Parlamentom Republike Slovačke, februara 2016. Četiri člana Foruma iz Skupštine Kosova razgovarala su sa ostalim učesnicima o globalnim trendovima na polju otvorenosti parlamenta i navela su primere nedavno usvojenih akcionih planova za zakonodavnu otvorenost. U nastavku, Radna grupa je finalizirala Akcioni plan Kosova za otvorenu i transparentnu Skupštinu (2016-2020), koji je usvojen u Forumu i svečano stavljen u primenu 15. septembra 2016. godine na Međunarodni dan demokratije. 

Usvajanjem Deklaracije i izradom Akcionog plana za otvorenu i transparentnu Skupštinu, Kosovo je postalo lider u regionu.

[1] Skup je okupio na jednom mestu predstavnike parlamenata i sektora građanskog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, Gruzije, Ukrajine, Letonije, Slovačke i Republike Češke.

Dokumenti

Odluka Predsedništva- Forum za transparentnost

Forum – Zakjucak Predsednistva

Izvestaj Rada Legislatura VI

Deklaracija o Otvorenosti Parlamenata

Akcioni Plan za Otvorenu Skupstinu 2023 - 2026