Skupština Republike Kosova

Napredak Kosova u pogledu COR 2018.

 

Kosovo je načinilo neke važne korake u smeru ostvarenja programa #Agenda 2030. Ovaj univerzalni plan akcije ima za cilj da iskoreni siromaštvo, zaštiti planetu i obezbedi prosperitet za sve i svuda.

Kosovske institucije su takođe posvećene izgradnji više miroljubivog, inkluzivnog i prosperitetnog društva - kao što COR i predviđaju - priznajući da je zajednički rad sa svim partnerima jedini način da se ovo ostvari.

Na Kosovu, svi nivoi vlade, naroda, civilnog društva i privatnog sektora imaju ulogu koju treba da odigraju u napredovanju COR, kao i u obezbeđivanju da niko ne bude izostavljen. COR mogu da se ostvare samo ako svi budu uključeni.

Tokom 2018. godine, Skupština Kosova, uz pomoć kosovskog tima Ujedinjenih nacija (Kosovo Team UN), ostvarila je nekoliko važnih dostignuća:

 • Rezolucija o COR je jednoglasno prihvaćena na sednici Skupštine Kosova održanoj 25. januara 2018. godine;
 • Skupština Kosova nastavila je da radi sa svim partnerima na daljem podizanju svesti građana i na jačanju novih partnerstava i mreža zarad napredovanja COR;
 • Skupština Kosova saglasila se, dana 11. oktobra 2018. godine, da uspostavi Savet za održivi razvoj, na čijem čelu je predsedavajući Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Ovaj savet funkcioniše kao telo koje prati i nadgleda i obezbeđuje da se ostvari usklađena implementacija COR. Sledeći članovi izvršavaju različite relevantne funkcije:
 • Puno članstvo (donosioci odluka): svi predsedavajući skupštinskih odbora; generalni sekretar Skupštine; članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Kosova; predstavnice Ženske poslaničke grupe i drugih neformalnih parlamentarnih grupa; ostali zainteresovani poslanici Skupštine.
 • Spoljno članstvo (konsultativno): predstavnici Kabineta predsednika Skupštine; predstavnici Kancelarije premijera; predstavnici iz Institucije predsednika; predstavnici iz Asocijacije kosovskih opština; Kosovska agencija za statistiku; šefovi Tima UN Kosovo; ostale zainteresovane međunarodne organizacije; Kosovska ženska mreža; Civikos; predstavnici KCSF i drugih OCD.
 • Instalacija COR kreirana je da simbolizuje usklađenost Kosova sa globalnim naporima koji imaju za cilj ostvarenje 17 Ciljeva održivog razvoja. Instalacija COR je sada postavljena ispred Skupštine i ostaće na tom mestu do 2030. godine. 
 • Internet stranici Skupštine Kosova dodat je „Link za COR" (‘SDG link') preko kojeg će kosovski građani biti redovno informisani o procesima, napredovanju i ostvarenjima COR koje je Kosovo postavilo kao prioritet. 

Nakon uspostavljanja Saveta za održivi razvoj, Kancelarija za strateško planiranje, u okviru Kancelarije premijera, preduzela je korake da obezbedi da odeljenja i agencije integrišu COR u sve svoje politike i programe.

Prvi dokument visokog nivoa za integrisanje indikatora COR u politiku je Nacionalna razvojna strategija (NRS) 2016 - 2021. Blizu 40 indikatora je u okviru NRS predviđeno za praćenje i o njima će u budućnosti biti podnošeni izveštaji kao deo „Izveštaja o COR".
Uspostavljene su takođe i veze između COR i drugih sektorskih strategija. Kao rezultat, do sada je usklađeno 25 od 50 prioritetnih vladinih strategija. Preostalih 25 strategija biće revidirano u narednoj fazi.

Svaka nova razvijena i izrađena strategija će takođe uključivati elemente COR. Proces dovođenja COR na nacionalni nivo tako da se uklapaju u kosovski kontekst nastaviće se i tokom 2019. godine. Sledeće dodatne stavke će pomoći i olakšati ovaj poduhvat:

 • U Vladi treba da se osnuje robustan tim za COR koji bi koordinisao i podržao ove napore. Ovaj tim će takođe prikupljati podatke i upravljati njima, podnosiće izveštaje i davati informacije o progresu u smeru COR (postupak osnivanja je u toku).
 • Pored izrade strategija i planiranja, Vlada želi da osnuje i Fond za razvoj COR.
 • Kosovska agencija za statistiku, sa drugim partnerima, a i uz podršku kosovskog tima UN (Kosovo Team UN), finaliziraće okvir indikatora za podršku pri prikupljanju vrednih podataka koji će se koristiti za merenje progresa i za izveštavanje. 
 • Skupština Kosova još uvek treba da izvrši prelazak na budžetiranje koje se bazira na rezultatima i da obezbedi da budžetski prioriteti budu u skladu sa prioritetima COR. Oni takođe moraju da stvore prostor za saradnju sa drugim izvorima finansija, imajući sve vreme na umu i sledeće:
 • Rodno osetljivo budžetiranje;
 • Analizu siromaštva, socijalnih i ekoloških uticaja;
 • Ocenu razvojnog finansiranja.
 • Međuinstitucionalna koordinacija se mora ojačati tako da integriše, budžetski finansira, implementira i nadgleda sav napredak u pogledu COR. 
 • Uzajamna povezanost između COR i procesa pridruživanja EU mora takođe da se pojača. 

Ove mere će se razvijati i dalje graditi na postojećem napretku Kosova u ostvarivanju COR preko politka i programa. Na primer, fokus Vlade na SSP-u i naporima u smeru pridruživanja EU treba da se analizira iz perspektive COR.