Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

179 Predlozi zakona
Projektligji nr.08/L-310 për ratifikimin e amendamentimit nr. 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2016

Predlagač: Vlada

Projektligji nr.08/L-309 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit, për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër, në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Predlagač: Vlada

Projektligji nr.08/L-308 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar

Predlagač: Vlada

Projektligji nr.08/L-307 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze

Predlagač: Vlada

Projektligji nr.08/L-305 për ofruesin e shërbimeve të navigacionit ajror

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

343 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-260
Zakon br.08/L-260 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2024 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-258
Zakon br.08/L-258 o promovisanju korišćenja obnovljivih izvora energije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-257
Zakon br.08/L-257 o upravljanju poreskim postupcima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-255
Zakon br.08/L-255 o socijalnim i porodičnim usluga
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-252
Zakon br.08/L-252 za ratifikaciju Sporazuma između Republike Kosovo, predstavljano u Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, za projekt podrške održivom razvoju poljoprivrednog sektora u ruralnim područjima kroz diversifikaciju aktivnosti
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon