Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

85 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-051 o lutriji Republike Kosovo

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.07/L-050 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-061 o prodaji stanova za koje postoje stanarsko pravo

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.07/L-049 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Mađarske Vlade u vezi sa amandmanom br.1 sporazuma u vezi sa okvirnim programom o finansijskoj saradnji

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.07/L-044 o sprećavanju i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama

Predlagač: 6+ poslanika

Nacrt zakon br.07/L-040 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-131 o penzijskim šemama finansiranom od države

Predlagač: 6+ poslanika

Zakoni

Zakoni

126 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Zakon br.07/L-041 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosova za 2021 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-036
Zakon br.07/L-036 o ratifikaciji finansijskog ugovora između Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za Projekat izgradnja postrojenja za prečiščavanje otpadni voda u Gnjilanu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-035
Zakon br.07/L-035 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za likvidnosti hitnih slučajeva vitalne infrastrukture između Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-034
Zakon br.07/L-034 o ratifikaciji Ugovora između Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Italije o transferu osuđenih lica
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-031
Zakon br.07/L-031 o ratifikaciji finansijskog sporazuma za IPA 2019, deo 2, cilj 1 između Republika Kosova i Evropske Unije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon