Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

90 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-006 o ratifikaciji izmene i dopune Međunarodnog sporazuma sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) o finansiranju Projekta za rehabilitaciju železničke pruge 10

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-132 o vozilima

Predlagač: Parlamentarna grupa

Nacrt zakon br.08/L-003 o izmenama i dopunama Zakona br.06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-002 o izmenama i dopunama Zakonika br.04/L-123 krivičnog postupka, izmenjen i dopunjen Zakonom br.06/L-091

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-001 o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br.03/L-256

Predlagač: 6+ poslanika

Zakoni

Zakoni

126 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Zakon br.07/L-041 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosova za 2021 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-036
Zakon br.07/L-036 o ratifikaciji finansijskog ugovora između Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za Projekat izgradnja postrojenja za prečiščavanje otpadni voda u Gnjilanu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-035
Zakon br.07/L-035 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za likvidnosti hitnih slučajeva vitalne infrastrukture između Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-034
Zakon br.07/L-034 o ratifikaciji Ugovora između Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Italije o transferu osuđenih lica
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
07/L-031
Zakon br.07/L-031 o ratifikaciji finansijskog sporazuma za IPA 2019, deo 2, cilj 1 između Republika Kosova i Evropske Unije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon