Skupština Republike Kosovo

Zakon br.08/L-127 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Saveta Ministara Republike Albanije o primeni međusobnih olakšica u carinskim postupcima i / ili kontrole ulaska / izlaska roba

28.01.2022
Predlagač: Vlada
24.02.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
24.02.2022
Usvajanje zakona u Skupštini
09.03.2022
Proglašenje zakona