Skupština Republike Kosovo

Sednice Predsedništva Skupštine

14:00 24 novembar 2020

Sednica Predsedništva

Zapis

Rend dite

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
5. Të ndryshme.

02:00 9 novembar 2020

Sednica Predsedništva

Zapis

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine,
2. Nedovršene tačke dnevnog reda,
3. Pripreme za novu plenarnu sednicu,
4. Razmatranje predloga i zahteva.