Skupština Republike Kosova

Radna mesta

31 maj 2024

K O N K U R S - Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

Dokument Aplikacije

Skupština  Republike Kosova raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

 

 

Skupština Republike Kosovo, na osnovu člana 4.8 Zakona br. 02/L-88 o Kulturnom nasleđu i u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza za izbor članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe (SKKN), raspisuje konkurs za izbor sedam  (7) članova.

 

Sastav SKKN

 

SKKN je u sastavu od  7 (sedam) članova, koji se biraju sa mandatom od 3 (tri) godine od strane Skupštine Republike Kosovo, poštujući etnički sastav na Kosovu.


Funkcija SKKN:

 

 • Ocenjuje i objavljuje kulturno nasleđe u stalnoj zaštiti;
 • Ocenjuje  sve projekte kulturnog nasleđa, koje podnose institucije dotičnih oblasti;
 • Identifikuje neophodne mere finansijske podrške za kulturno nasleđe;
 • Ocenjuje sve asete, prilikom eksproprijacije i kupoprodaje. 

 

Kandidat za izbor člana SKKN dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

 • Da bude državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova;
 • Da poseduje visoku profesionalnu etiku;
 • Da ima najmanje 4 (četri) - godišnju univerzitetsku diplomu ili Master u oblasti kulturnog nasleđa, oblasti  umetnosti, arheologije, arhitekture, istorije, sociologie, etnologije i kulturne antropologije;
 • Da ima najmanje 7 (sedam) godina profesionalnog radnog iskustva u oblasti kulturne nasleđa;
 • Kandidati koji imaju publikacije i drugi aktivnosti u oblasti kulturnog nasleđa imaju prioritet;
 • Da je poznavalac zakonodavstva na snazi o kulturnom nasleđu, kao i međunarodnih  konvencija;
 • Da nije kažnjavan za krivično delo, kažnjivo više od 6 (šest) meseci:
 • Poznavanje stranih jezika je prednost.

 

 

Mandat članova Saveta

 

 • Članovi SKKN biraju se sa mandatom od 3 (tri) godine.

 

Aplikaciji mora da se prilože sledeći prateći dokumenti:

 

 • Aplikacija;
 • Autobiografija (Curriculum Vitae);
 • Motivaciono pismo;
 • Dve reference;
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije pod istragom ili kažnjavan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 14. jun 2024. godine u 16.00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija za upravljanje ljudskim resursima, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 200-10411, 038 200-10410 dhe  044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

Poseti arhivirane oglase.