Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

15 jun 2021

K O N K U R S Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo ponovo raspisuje:


 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva


 

Shodno članovima 9. i 10. Zakona 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjenja zakonske obaveze da se izabere član Tužilačkog saveta Kosova, Skupština objavljuje konkurs za popunu radnog mesta:


 

Jedan (1) član/ica, predstavnik/ica civilnog društva.


 

 1. Kandidat za člana Tužilačkog saveta Kosova, treba da ispuni sledeće uslove:


 

1. Da bude državljanin i stanovnik Republike Kosovo;

2. Da ima visoku stručnu spremu u oblasti pravde;

3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4. Da ima radno iskustvo u pravnim pitanjima najmanje pet (5) godina;

5. Da imaju podršku najmanje pet (5) organizacija civilnog društva na polju pravde;

6. Da nije osuđen za krivično delo.

II. Civilno društvo u spisku kandidata nominovanih za člana mora priložiti i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uslove predstavljene u ovom javnom oglasu.

 

III. Skupština Kosova podstiče civilno društvo, kada podnosi predloge za člana TSK-a, da uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosovo i prihvaćene principe rodne ravnopravnosti.


 

Aplikaciji se treba priložiti i sledeći prateći dokumenti:

 • Biografija (Curriculum vitae);

 • Potvrda o školskoj i profesionalnoj pripremi (diplome univerziteta u inostranstvu mora nostrifikovati Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije);

 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

 • Dokaz o radnom iskustvu;

 • Dokaz da nije osuđen za krivično delo.


 


 


 

PROCEDURA KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 29.06.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb. ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se nevažećim.

11 jun 2021

POZIV / JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA DVOJE (2) SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 10. juna 2021. godine objavljuje se sledeći:

 

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA DVOJE (2) SUDIJA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA


 

Posebna komisija za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavnom sudu, u skladu sa članom 114.1 Ustav Republike Kosova i članovima 4 i 6 Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, poziva Skupštinu Republike Kosovo, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog ili više sudija Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

 

Komisija na poseban način će imati u vidu ispunjavanje načela ravnopravnosti polova za kandidiranje, prema uslovima propisanim Ustavom i Zakonom.


Kvalifikacije:

 

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset 10 (deset) godina stručnog rada, naročito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog, putem stručnog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom, radno sposobni, koji nisu kažnjavani za krivična dela.

 

 

 

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

 

 1. Formular nominacije kandidata

 2. Formular deklaracije nominiranog,

 3. Curriculum Vitae (C.V) ( “autobiografija”),

 4. Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,

 5. Dokaz da je građanin Kosova,

 6. Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.

 7. Dokaz o radnom iskustvu

 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije do 30. juna. 2021. godine u 16:00.čas.

 

Nominacije i aplikacije se lično dostavljaju na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština – ul.”Majke Tereze”, bb. Direkcija personala, Kancelarija N-217.

 

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:

Formular: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - – www.assembly-kosova.org
 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00.čas. na br. telefona 038 211-182, 038 211-648, i 044 567-041.

11 jun 2021

Boshnjakisht - POZIV / JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA DVOJE (2) SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 10. juna 2021. godine objavljuje se sledeći:

 

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA DVOJE (2) SUDIJA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA


 

Posebna komisija za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavnom sudu, u skladu članom 114.1 Ustav Republike Kosova i članovima 4 i 6 Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, poziva Skupštinu Republike Kosovo, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog ili više sudija Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

 

Komisija će takođe , u skladu sa Ustavom i Zakonom predviđenim uslovi za kandidiranje, imati u obzir, naročito,principijalne ravnopravnosti.

 


Kvalifikacije:

 

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda moraju biti državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici odličnog profesionalnog ugleda, sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva, posebno iz oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog, kroz profesionalni rad, kao: sudije, tužitelji, odvjetnici, civilni službenici ili sveučilišni predavači, te druge značajne poslova pravne prirode; osobe odličnog moralnog ugleda sa punom radnom sposobnošću, koji nisu bili kažnjavani za neko krivično djelo.

 

 

 

 

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije moraju se priložiti dokumenta u nastavku , i to:

 

 1. Obrazac za nominiranje kandidata

 2. Obrazac deklaracije nominiranog

 3. Curriculum Vitae (C.V) (“autobiografija”);

 4. Pismo motivacije / preporuka predlagača - organizacije / ustanove;

 5. Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

 6. Dokaz o školskoj stručnoj spremi.

 7. Dokaz o radnom iskustvu.

 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti najkasnije do 30. juna 2021. godine, u 16:00 sati.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti osobno na adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul. ”Majke Tereze”, bb. Direkcija personala, soba br. N-217.

 

Aplikacije se mogu dobiti na sledećim mjestima:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org
 

Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, do 16:00 sati, na telefonima: 038 211-182, 038 211-648, i 044 567-041.

11 jun 2021

Turqisht - KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE ( 2 ) IKI HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

Dokument Aplikacije

Anayasa Mahkemesi’ne hakimlerin atanması için adaylar listesinin görüşülmesinden sorumlu Özel Komisyon’un 10 Haziran 2021 tarihli Kararı üzerine

 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE ( 2 ) IKI HAKİM

ATAMALARIYLA İLGİLİ

 

ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

 

 

Anayasanın 114.1 Maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi hakkında 03/L-121 sayılı Kanunun 4 ve 6. Maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine Atama Adaylarının Gözden Geçirilmesi Özel Komisyonu, Kosova Cumhuriyeti Meclisi, yargı kurumları, hukuk fakülteleri, Avukatlar Odası, Hakimler ve Savcılar Birliği, siyasi partiler, diğer ilgili tüzel kişiler ve bireyler, Anayasa Mahkemesinin bir veya daha fazla yargıcının seçimi için aday göstermek için Kosova Cumhuriyeti'nin. Ayrıca, bir kişi bir aday için kendini aday gösterebilir.

 

Sözkonusu komisyon özel olarak, Anayasa ile Yasa’da öngörülen koşullara göre, cinsiyet eşitliği adaylığıyla ilgili koşulların yerine getirilmesini gözönünde bulunduracaktır.

 

 

Kalifiyeler:

 

Anayasa Mahkemesi hakim görevine önerilen adaylar Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmalı; özellikle kamu ile anayasa hukuğu alanında ve diğerleri arasında hakim, yargıç, avukat, sivil memur ya da üniversite eğitmeni olarak çalışan ve diğer önemli hukuki işlerle uğraşan en azından on (10) yıllık çalışma görgüsüne ve bununla birlikte mükemmel uzmansal ünvanına sahip ünlü hukukçular olmalı; mükemmel ahlaki ünvanına sahip olmalı ve herhangi bir suçişi için cezalandırılmış olmamalı.

 

 

 

Atamalarla ilgili tüm önerilere ve tüm formlara aşağıda saymış olacağımız şu evraklar ilave edilmelidir:

 

 

 1. Adayın atanmasına ait form,

 2. Atanan kişinin demeçte bulunmasıyla ilgili form,

 3. Curriculum Vitae (C.V) (özgeçmiş),

 4. Adayın önerildiği örgüt ya da kurum tarafından motivasyon belgesi,

 5. Kosova vatandaşı olduğuna dair delil,

 6. Öğretim ile uzmansal hazırlığına ait delil,

 7. Çalışma görgüsüne ait delil.

 8. Herhangi bir suç işi için cezalandırılmış olmadığına dair delil.

 

Atamalar ile formlar en geç 30 Haziran 2021 tarihine ve saat 16:00’ya kadar gönderilmelidir.

 

Atamalar ile formlar şahsen şu adrese gönderilmelidir:

Kosova Cumhuriyeti Meclis Binası, Priştine, “Nëna Tereza” caddesi No’suz, Personel hizmeti, Daire N-217.

 

Formlar şu yerlerden alınabilir:

Basılı şekli: Kosova Cumhuriyeti Meclisinin ilgili idari hizmetinde ya da elektronik şekli: Kosova Cumuhuriyeti Meclisinin www.assembly-kosova.org web sayfasında.

 

Konuyla ilgili diğer ek bilgiler her iş günü saat 16:00’ya kadar şu telefon numaralarından alınabilir: 038 211-182, 038 211-648, ve 044 567-041.