Skupština Republike Kosova

Radni organi i tela

Predsednik  

 

Predsednik Skupštine ima posebnu ulogu kao vođa i najviši predstavnik Skupštine. Predsednik predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red sednica Skupštine, saziva i vodi sednice, potpisuje akte koje donosi Skupština, brine se o redu na sednicama i vrši druge funkcije u skladu sa Ustavom i Poslovnikom o radu Skupštine. Predsednik  vršiti konačno tumačenje Poslovnika na plenarnom sastanku.

Predsednik predsedava sednicama Predsedništva i upravljanje svoj rad. Predsednik, u pratnji potpredsednika, predsedava plenarnim zasedanjima Skupštine sa stola predsednika Skupštine, na osnovu dnevnog reda. Predsednik otvara i zatvara rasprave, drži govore članovima Parlamenta, premijerom i ministrima i upravlja glasanjem na plenarnom zasedanju. Predsednika Skupštine imenuje najveća poslanička grupa i bira se većinom glasova svih članova Skupštine na potpun (četvorogodišnji) mandat Skupštine.

U slučaju njegovog odsustva ili na njegov zahtev, jedan od potpredsednika zameniće predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine, u skladu sa članom 90. Ustava Republike Kosovo, obavlja funkciju predsednika Republike Kosovo do šest meseci, ako predsednik privremeno nije u mogućnosti da obavlja ustavne dužnosti.

 

Predsedništvo Skupštine

 

Predsedništvo Skupštine Kosova planira i organizuje rad Skupštine. Sastoji se od predsednika i pet potpredsednika, koji predstavljaju tri najveće poslaničke grupe u Skupštini i manjinske zajednice. Predsednika i potpredsednike bira Skupština, većinom glasova poslanika, na predlog parlamentarnih grupa. Predsedništvo ima važne zadatke koji se odnose na svakodnevni rad Skupštine. Obrađuje radne dokumente koji dolaze u Skupštinu (izveštaje, nacrte zakona, preporuke komisija itd.) I stavlja ih na dnevni red plenarnog zasedanja, ili ih dodeljuje komisijama na razmatranje.

 

Predsedništvo priprema program rada skupštine. Ona razmatra i priprema dnevni red narednih sednica skupštine, na saglasnost parlamentarnih grupa, o obliku i trajanju diskusija za određeno pitanje rada.

Predsedništvo se sastaje najmanje tri dana pre iduće sednice Skupštine, kako bi razmotrilo i pripremilo dnevni red naredne sednice skupštine.

Predsedništvo razvija spoljne parlamentarne odnose i druge međunarodne aktivnosti iz oblasti svoje odgovornosti. Predsedništvo razmatra zahteve i odlučuje o putovanjima van zemlje, za delegacije poslanika, kako bi predstavljali skupštinu. Predsedništvo Skupštine bira Sekretara Skupštine na osnovu konkursa. Predsedništvo usvaja nacrt budžeta Skupštine, koji se priprema od Komisije za budžet i finansije, u saradnji sa administracijom skupštine.

Odluke Predsedništva se donose konsenzusom, ali, u nedostatku konsenzusa, odlučuje se većinom glasova onih koji glasaju. U slučaju jednakih glasova, glas Predsednika je odlučujući.

Predsedništvo deluje kao kolektivan organ tokom koordinacije rada skupštine. Ono se obično sastaje jednom nedeljno, kako bi planirali i razmatrali važna pitanja. U ovim sastancima Predsedništva, određuje se naredna plenarna sednica i određuje se njen dnevni red. Predsedništvo se konsultuje sa parlamentarnim grupama za sve ove zadatke koordinacije.

 

Parlamentarne komisije

 

Komisije su radni organi Skupštine i većina njih pokrivaju odgovarajuća ministarstva u vladi.

Svaka komisija se sastoji od 9. do 12. poslanika, koji predstavljaju sve parlamentarne grupe u skupštini. Stoga, komisije se mogu videti i kao „male plenarne sednice“ Skupštine, koje pripremaju rad plenarne sednice skupštine. Komisije Skupštine Kosova, trebaju se sastajati najmanje dva puta mesečno, ali, većina njih, sastaju se svake nedelje. Njihovi sastanci su obično otvoreni za javnost. Na početku saziva, Skupština, na predlog Predsedništva, određuje broj i sastav parlamentarne komisije. Tokom saziva, broj komisija je bio različit. Četiri Stalnih komisija su: Komisija za zakonodavstvo, Komisija za budžet i finansije, Komisija za evropske integracije i Komisija za prava i interese zajednica i povratak, koje vrše razmatranje svih nacrta zakona koji dolaze u skupštini, kako bi se osigurali da ispunjuju određene kriterijume.

Funkcionalne komisije imaju jednu ili više specifičnih oblasti rada. One pokrivaju oblasti odgovarajućih ministarstva, koje se tiču svakodnevnog života, kao što su: zdravstvo, obrazovanje, privreda, transport, socijalno blagostanje, lokalna samouprava i mediji. Skupština može da formira jednu ad hok komisiju koja ima vlast funkcionalne komisije.

Sednice komisija Skupštine Republike Kosovo, prevode se simultano na albanskom i srpskom jeziku.

Komisije razmatraju nacrte zakona i predstavljaju preporuke i njihovo obrazloženje za razmatranje i usvajanje na plenarnoj sednici. Većina nacrta zakona, predlažu se od Vlade u Skupštini. U procesu koji pokriva nekoliko koraka i obuhvata nekoliko komisija, nacrt zakona se kontroliše na detaljan način i izmene i promene se predlažu plenarnoj sednici na usvajanje.

Komisije takođe nadziru rad njihovih odgovarajućih resornih ministarstava. Važan aspekat toga je i nadzor sprovođenja postojećih zakona.

Kao glavni radni organi Skupštine, komisije razmatraju na detaljan način i nacrti zakona i izveštaji se dostavljaju Skupštini. Kako bi imali dobre informacije, komisije se oslanjaju na spoljnu ekspertizu i mišljenje važnih grupa društva. ovi dokazi spolja, pružaju se od strane eksperata i organizacija civilnog društva. Kako bi prikupili takve dokaze, komisije održavaju javna saslušanja o specifičnim temama, koje imaju za razmatranje.

Svaka komisija se vodi od predsednika i dva potpredsednika. U odsustvu predsednika, sednice se mogu pozivati i od prvog ili drugog zamenika predsednika.

Komisija donosi odluke većinom glasova njenih članova.

 

Parlamentarne grupe

 

Poslanici liste iz iste partije, obično se okupljaju zajedno kako bi formirali parlamentarnu grupu. Nekoliko važnih prava i funkcija, mogu se vršiti jedino kolektivno preko parlamentarne grupe.

Poslanik ima pravo da učestvuje na ravnopravan način u jednoj parlamentarnoj grupi, da se povuče od te grupe, da formira novu parlamentarnu grupu, da se pridruži drugoj parlamentarnoj grupi ili da deluje kao nezavisan poslanik.

Za stvaranje parlamentarne grupe, neophodno je 5. procenta poslanika Skupštine ili najmanje šest poslanika. U slučajevima kada broj poslanika, članova parlamentarne grupe bude smanjen ispod ovog minimuma, grupa više ne postoji. Jedan poslanik ne može biti član u više od jedne parlamentarne grupe.

Skupština može da formira neformalne grupe poslanika. Trenutno postoje dve takve grupe: Grupa žena poslanica i Grupa mladih poslanika.