Skupština Republike Kosova

Uloga administracije skupštine - Generalni sekretar

Sekretar Skupštine rukovodi administracijom i odgovoran je za profesionalni razvoj administracije i njenih usluga za skupštinu. Sekretar redovno izveštava skupštini za određene dužnosti, pomenute iznad. Sekretar vrši dužnosti u bliskoj koordinaciji sa Predsednikom Skupštine.

Administracija skupštine, pruža profesionalnu podršku, administrativnu i tehničku, za potrebe skupštine, predsedništva, komisija, parlamentarnih grupa i poslanicima individualno.

Sekretar skupštine je prisutan na svim plenarnim sednicama, kako bi osigurao da poslanici dobiju odgovarajuće usluge radi vršenja radova skupštine, na što lakši način.

Administracija skupštine se sastoji od osoblja koje broji ukupno 190 službenika, i organizovana je na sledeći način: Kancelarija Sekretara, Opšta direkcija za pravna pitanja i Opšta direkcija za administraciju.